இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தல்

அம்பாறை (திகாமடுல்ல)

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் 0 0