இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தல்

அம்பாந்தோட்டை

கட்சி வாக்குகள் ஆசனம்
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 0 0